Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget planlægger og gennemfører aktiviteter på Borupvænget. Udvalget holder desuden beboere og brugere opdaterede om aktiviteterne.

Formålet med aktivitetsudvalget er at styrke det frivillige arbejde i lokalområdet. Aktivitetsudvalget samarbejder med frivillige hjælpere, bruger-/pårørenderådet og personalet på Borupvænget.

Aktivitetsudvalget sørger for brugerindflydelse i forhold til aktivitetscentrenes (åbne) tilbud. Udvalget inddrages i drøftelser om den del af aktivitetscentrets drift, der har direkte indflydelse på brugerne, herunder lokale mål og handleplaner, aktivitetstilbud, arrangementer, indretning af servicearealer m.m.

Udvalget kan søge kommunen om beløb til dækning af udgifter i forbindelse med arrangementer m.v.

Valg, konstituering og møder

Der er valg til aktivitetsudvalget hvert andet år i januar måned på aktivitetsudvalgets generalforsamling. Valget annonceres i Borupvængets blad og ved opslag m.m. 14 dage i forvejen. Valget afholdes ved skriftlig afstemning eller evt. ved håndsoprækning.

For at kunne stille op til valget skal du være fyldt 60 år på valgdagen og enten bo på Borupvænget eller være bruger af aktivitetscentrets tilbud.

Aktivitetsudvalget skal have mindst tre medlemmer. Der skal vælges en formand og kasserer. Udvalget nedsætter arbejdsgrupper efter behov.

Aktivitetsudvalget laver sin egen forretningsorden.

På generalforsamlingen aflægger aktivitetsudvalget desuden regnskab for eventuelt modtagne beløb og orienterer om kommende aktiviteter.