Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget tager initiativ til, planlægger og gennemfører aktiviteter samt holder Borupvængets beboere og brugere opdaterede om aktiviteterne.

Formålet med aktivitetsudvalget er at styrke det frivillige arbejde i lokalområderne. Aktivitetsudvalget er talerør for aktivitetscentrenes brugere og medvirker til brugerindflydelse i forhold til aktivitetscentrenes (åbne) tilbud. Aktivitetsudvalget medvirker endvidere til samarbejde med frivillige hjælpere, bruger-/pårørenderåd og personale.

Udvalget inddrages i drøftelser af den del af aktivitetscentrets drift, der har direkte indflydelse på brugerne, herunder lokale mål og handleplaner, aktivitetstilbud, arrangementer, indretning af servicearealer m.m.

Aktivitetsudvalget har mulighed for at søge kommunen om beløb til dækning af udgifter i forbindelse med arrangementer m.v. i henhold til §18-midlerne.

Valg, konstituering og møder

Valg til aktivitetsudvalget finder sted hvert andet år i januar måned på aktivitetsudvalgets generalforsamling. Valget annonceres i centrets blad og ved opslag m.v. 14 dage i forvejen. Til valget kan der kun foretages personlig opstilling. Valget afholdes ved skriftlig afstemning eller evt. ved håndsoprækning.

Personer, der er fyldt 60 år på valgdagen, som bor på Borupvænget eller er brugere af aktivitetscentrenes tilbud, er valgbare.

På generalforsamlingen aflægges regnskab for eventuelt modtagne beløb, og der orienteres om kommende aktiviteter.

Aktivitetsudvalget udgøres af minimum tre medlemmer. Der vælges en formand og kasserer. Udvalget nedsætter arbejdsgrupper efter behov.

Aktivitetsudvalget udarbejder sin egen forretningsorden.