Aktivitetsudvalget

I område Borupvænget har vi valgt at have et aktivitetsudvalg på hvert center. Det vil sige et på Asferg Ældrecenter, et på Fårup Ældrecenter og et på Områdecenter Borupvænget.

Formålet med aktivitetsudvalget er at styrke det frivillige arbejde i lokalområderne. Aktivitetsudvalget er talerør for aktivitetscentrenes brugere og medvirker til brugerindflydelse i forhold til aktivitetscentrenes tilbud (Der er tale om de åbne tilbud, ikke træningstilbud). Aktivitetsudvalget medvirker endvidere til samarbejde med frivillige hjælpere, bruger-/pårørenderåd og personale.

Rettigheder og kompetencer

Aktivitetsudvalget tager initiativ til aktiviteter, deltager i planlægning og gennemførelse af disse.

Aktivitetsudvalget informerer område Borupvængets borgere om de planlagte aktiviteter.

Udvalget inddrages i drøftelser af den del af aktivitetscentrets drift, der har direkte indflydelse på brugerne. Herunder lokale mål og handleplaner, aktivitetstilbud, arrangementer, indretning af servicearealer m.m.

Økonomi

Aktivitetsudvalget har mulighed for at søge kommunen om beløb til dækning af udgifter i forbindelse med arrangementer m.v. i henhold til §18 midlerne.

Valg og valgbarhed

Valg til aktivitetsudvalget finder sted hvert andet år, i januar måned, på aktivitetsudvalgets generalforsamling. Valget annonceres i centrets blad og ved opslag m.v. 14 dage i forvejen. Til valget kan der kun foretages personlig opstilling. Valget afholdes ved skriftlig afstemning eller evt. ved håndsoprækning.

Personer, der er fyldt 60 år på valgdagen, som bor i område Borupvænget eller er brugere af aktivitetscentrenes tilbud, er valgbare.

På generalforsamlingen aflægges regnskab for eventuelt modtagne beløb, og der orienteres om kommende aktiviteter.

Aktivitetsudvalget udgøres af minimum 3 medlemmer. Udvalget nedsætter arbejdsgrupper efter behov.

Aktivitetsudvalgets konstituering

Aktivitetsudvalget vælger formand og kasserer.

Møder

Aktivitetsudvalget udarbejder sin egen forretningsorden.